INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Drukuj PDF

 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie Rynek 440 33-221 Mędrzechów jest SP im Marii Konopnickiej w Mędrzechowie.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Szkole Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Agata Janiszewska - Skowron

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach,

przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zgoda opiekuna prawnego)

3) przetwarzanie danych osobowych i wizerunków uczniów – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zgoda opiekuna prawnego) Dane przetwarzanie ww. celu związanych jednocześnie z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie będą mieć wyłącznie

upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków

zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie

uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie

zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

 

W związku z nauką w Szkole Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie

Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

Kategoria danych

Podstawa prawna

dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres

zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej

informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia

Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. Jego rozwoju

Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i videoszkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń

zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych

swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych

na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych

osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa

dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-6 ucznia jest wymogiem

ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich

niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Mędrzechowie

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 7,8 zależy od dobrowolnej zgody

rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie

skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych

informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43