Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie

W związku z możliwością konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, które mogą być przeprowadzane dla uczniów naszej szkoły od 1 czerwca 2020 roku Dyrekcja Szkoły prosi o skontaktowanie się z nauczycielami danego przedmiotu do dnia 28 maja 2020r. (czwartek) do godziny 12:00.

Wcześniejsze zgłoszenie ucznia na konsultację jest konieczne z powodu wymogu dotyczącego limitu osób w jednej grupie (max. 12) oraz do ustalenia harmonogramu tych konsultacji na dany tydzień. Udział w konsultacjach nie zwalnia uczniów z nauczania w systemie zdalnym.

Przy dużej ilości osób preferencje zapisu w następnych tygodniach mają osoby, które wcześniej nie uczestniczyływ  takich konsultacjach.

Uczeń zapisujący się na konsultacje oraz jego rodzic jest zobowiązany do przestrzegania Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19, które są dostępne na stronie szkoły. Podpisanie oświadczenia (Załącznik nr 1b) przed rozpoczęciem konsultacji jest obligatoryjne.

Biblioteka szkolna od 25 maja 2020r. otwarta od 9.00 - 12.00.

Uczniowie/Rodzice zapoznając się z procedurami zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej mogą oddawać przeczytane książki i wypożyczać inne według zapotrzebowania lub zainteresowania.

W związku z dalszym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i z organizowanymi konsultacjami przedmiotowymi dla uczniów klasy VIII od 25.05.2020r. a w kolejnym tygodniu dla pozostałych uczniów naszej szkoły prosimy o zapoznanie się z:

  • Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie (z załącznikami)
  • Regulaminem konsultacji przedmiotowych

Harmonogramem konsultacji dla klasy VIII (25.05.2020r – 29.05.2020r)

Zarządzenie nr 9

Zarządzenie nr 10

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII

Regulamin konsultacji

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie

Załącznik 1b - Oświadczenie - konsultacje

Załącznik 1a - Wniosek - zajęcia świetlicowe

Regulamin biblioteki szkolnej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
    o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipcabr. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

 

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęciaw postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należywtedywskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Prosimy, aby pierwsze logowanie na e-dziennik nastąpiło z komputera lub laptopa (nie z  aplikacji na Smartphone). Logowanie się przez aplikacje Librus może pociągnąć za sobą opłatę, a użytkowanie e-dziennika jest bezpłatne dla uczniów i rodziców.

Gdyby doszło do takiej sytuacji (konieczności wniesienia opłaty), proszę odinstalować aplikację, skontaktować się ze szkołą. Otrzymacie Państwo nowe hasło.

Będziemy Państwa informować o możliwości korzystania z aplikacji bezpłatnie.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43