PROCEDURY NA WYPADEK ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ W MĘDRZECHOWIE

Drukuj PDF
 1. ZADANIA DYREKTORA PLACÓWKI NA WYPADEK ZAGROŻENIA

  Dyrektor szkoły/placówki (Art. 7.1. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.) jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole, zapewnienia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

  Bezpieczeństwo szkoły/placówki zostanie zagwarantowane poprzez:

  • systematyczne prowadzenie oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym napastnikiem,
  • sprawdzanie czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom,
  • sprawdzanie czy klucze od drzwi ewakuacyjnych są w wyznaczonym miejscu itp.,
  • wyznaczenie kierunku/drogi ewakuacji - najlepiej od tej strony budynku, która nie posiada okien lub znajduje się za przeszkodą stałą zza której nie widać zagrożonego budynku,
  • w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do schronienia się i zabarykadowania - zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia posiadały grube ściany, pełne i otwierające się na zewnątrz drzwi oraz były wyposażone w środki pierwszej pomocy - apteczki, środki łączności dające możliwość przesłania informacji na zewnątrz,
  • wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu niewidocznym z okien placówki oświatowej,
  • wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach placówki, uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania, tj. ustalenie hasła np.: .NAPASTNIK", zabezpieczenie sygnałów dźwiękowych modulowanych sprężonym powietrzem,
  • organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek ataku napastnika oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla pracowników placówki, uczniów, dzieci,
  • ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych placówki. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym - Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp.

  zarządzanie ewakuacji na wypadek ogłoszenia alarmu o zagrożeniach, otrzymanych poleceń od służb ratowniczych

 2. Cel procedury:

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego wszystkich uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli i pracowników obsługi administracji na wypadek zagrożenia zewnętrznego.

 1. Podstawy prawne uruchomienia procedury:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (obowiązująca od 01 września 2017)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 4. Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie .Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”;
 5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 6. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
 7. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 9. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 10. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia;
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

11 .Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 • Przedmiot i zakres stosowania procedury:

Procedura dotyczy stwierdzenia zagrożenia lub możliwości jego wystąpienia oraz symptomów wskazujących na podjęcie koniecznych czynności przez administratora obiektu, dyrektora (osób wskazanych) placówki związanych z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Procedura określa sposób postępowania na wypadek:

 1. Podłożenia ładunku wybuchowego.
 2. Zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi.
 3. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.
 4. Groźby zamachu terrorystycznego.
 5. Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania:
 6. Zespół zarządzania w sytuacji zagrożenia np.:
 7. dyrektor placówki - podejmuje czynności związane z sytuacją zagrożenia, wdraża obowiązującąprocedurę, kieruje i zarządza procesami bezpieczeństwa w placówce. Wydaje dyspozycje i polecenia pracownikom, powiadamia odpowiednie służby oraz kontroluje przebieg zastosowanej procedury;
 8. wicedyrektor- pod nieobecność dyrektora placówki, podejmuje czynności związane z sytuacjązagrożenia.
 9. Za uruchomienie i anulowanie alarmu w placówce odpowiada dyrektor szkoły.
 10. Decyzję o ewakuacji uczniów i pracowników podejmuje dyrektor szkoły.
 11. Odpowiednie służby powiadamia dyrektor lub osoba, która zauważyła zagrożenie.
 
   

V .Sposób postępowania

 

     Ad. 1. Podłożenie ładunku wybuchowego

 1. Zgłoszenie o podłożeniu bomby.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji zachowaj spokój.
 • Nie używaj telefonu komórkowego.
 • Ustaw uczniów w parach i przelicz.
 • Zadbaj o uczniów ze SPE.
 • Zabierz dziennik, listę uczniów z numerami telefonów do rodziców
 • Opuść z uczniami miejsce zagrożonego wybuchem przemieszczając się po wyznaczonych drogach ewakuacyjnych.
 • Udaj się na miejsce ewakuacji.
 • Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
 • Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
 1. b) Przesyłka z podejrzaną zawartością w formie płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana itp.)
 • Nie dotykaj jej! Nie otwieraj! Nie wąchaj.
 • Połóż na płaskiej powierzchni.
 • Jeśli podejrzana przesyłka jest uszkodzona, przykryj ją delikatnie.
 • Zamknij okna.
 • Opuść pomieszczenie zamykając je tak, aby nikt nie wszedł.
 • Powiadom dyrektora.

Ad. 2. Zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

 1. a) Rozlana substancja
 • Nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych substancji.
 • Nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy.
 • Zabezpiecz substancję jeżeli masz taką możliwość.
 • Poproś uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych.
 • Wyprowadź uczniów z zagrożonego pomieszczenia.
 • Wyłącz klimatyzację i wentylację.
 • Zamknij drzwi na klucz.
 • Zawiadom dyrektora o zagrożeniu.
 • Udaj się z uczniami w bezpieczne miejsce np. toaleta.
 • Zaopiekuj się uczniami ze SPE i osobami poszkodowanymi.
 • Nie opuszczaj budynku, oczekuj na decyzję dyrektora szkoły.
 • Dyrektor powiadamia o zagrożeniu pracowników i uczniów, nakazując pozostanie w salach lekcyjnych.

b)Rozpylenie gazu w klasie.

 • Poproś uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych i oczu (nie trzeć oczu, nie przełykać śliny)
 • Otwórz okna i drzwi.
 • Ustaw uczniów i przelicz.
 • Zadbaj o uczniów ze SPE.
 • Zabierz dziennik, listę uczniów z numerami telefonów do rodziców.
 • Opuść z uczniami miejsce zagrożone przemieszczając się po wyznaczonych drogach ewakuacyjnych.
 • Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
 • Udaj się na miejsce ewakuacji.
 • Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
 • Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
 1. c) Rozpylenie gazu na korytarzu
 • Zamknij i uszczelnij drzwi pomieszczenia.
 • Otwórz okna i posadź uczniów przy oknach.
 • Zaopiekuj się uczniami wymagającymi pomocy (np. w przypadku gazu pieprzowego zdjąć biżuterię, okulary, przemyć oczy, zastosować zimne okłady).
 • Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
 • Oczekuj na pomoc.

Ad.3. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.

 • Kiedy wejdą napastnicy, usłyszysz strzały i jesteś blisko tego zdarzenia połóż się twarzą do ziemi i zakryj rękami głowę.
 • Jeżeli widzisz napastnika nie uciekaj.
 • Uciekaj kiedy wiesz, że ucieczka się powiedzie.
 • Po opuszczeniu budynku powiadom policję.
 1. Pozostanie w budynku - zabarykadowanie się
 • Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz, zabarykaduj się.
 • Wycisz i uspokój uczniów.
 • Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy.
 • Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
 • Zasłoń okno, zgaś światło.
 • Nie przemieszczaj się.
 • Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
 • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
 • Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
 • Jeżeli możesz powiadom policję.
 • Nie otwieraj nikomu drzwi
 1. Bezpośredni kontakt z napastnikiem
 • Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
 • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon
 • Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
 • Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
 • Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
 • Nie zwracaj na siebie uwagi.
 • Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
 • Nie oszukuj terrorysty
 • Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
 • Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami.
 • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów.
 • Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.

W przypadku działań antyterrorystycznych:

 • Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów - możesz zostać uznany za terrorystę.
 • Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
 • Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
 • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.
 • Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
 • Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
 • Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
 • Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.
 • Po wydaniu polecenia wyjścia - opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku.
 • Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.

Groźba zamachu terrorystycznego

 1. Podejrzanie zachowująca się osoba na teren placówki
 • Dyskretnie obserwuj podejrzaną osobę.
 • Podejmij współpracę z inną osobą (jeżeli jest to możliwe), która powiadomi dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 • Przy braku informacji zwrotnej od osoby współpracującej powiadom policję o zaistniałej sytuacji.
 • Jeżeli uznasz, że osoba stwarza zagrożenie wycofaj się na bezpieczną odległość.
 • Zbierz uczniów.
 • Uciekaj albo zabarykaduj się w pomieszczeniu.
 • Po drodze informuj o zagrożeniu osoby znajdujące się w strefie zagrożonej.
 1. Podejrzany pakunek, paczka na terenie szkoły.
 • Nie dotykaj, nie przemieszczaj podejrzanej paczki.
 • Zabezpiecz miejsce i poproś uczniów o wycofanie się w bezpieczne miejsce.
 • Zachowaj spokój.
 • Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu podłożonego ładunku.
 • Powiadom dyrektora o zagrożeniu.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji, udaj się z uczniami na miejsce
 • Zadbaj o uczniów ze SPE.
 • Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób znajdujących się w strefie zagrożonej.
 • Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
 • Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
 1. Sposób przygotowania do ewakuacji:

Podczas zajęć                                                                                     

 • Sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie.
 • Ustaw uczniów na trasie wyjścia do drzwi.
 • Osoby ze SPE poproś do przodu.
 • Przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewakuowanych.
 • Zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów.
 • Wydawaj krótkie i czytelne polecenie:, ustawiamy się, wychodzimy na ’.
 • Wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce ewakuacji.
 • Podczas ewakuacji zachowaj ciszę, spokój i rozwagę.
 • Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
 • Powiadom rodziców o miejscu odbioru dziecka.

Podczas przerwy

 • Uczniowie gromadzą się wokół najbliżej stojącego nauczyciela.
 • Pozostali nauczyciele udają się np. w wyznaczone rejony szkoły zgodnie z wcześniej opracowanym planem i gromadzą uczniów lub udają się do klas, w których będą mieli zajęcia aby zebrać pozostałych uczniów.
 • Nauczyciele z uczniami opuszczają zagrożony teren drogami ewakuacyjnymi, udając się na wyznaczone miejsce ewakuacji.
 • Koordynator odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne sprawdza zgodnie z listą identyfikacyjną czy wszyscy uczniowie ze SPE opuściły zagrożony teren.

Anonimowa skrzynka dotycząca zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa uczniów znajduje się na terenie szkoły na korytarzu dolnym przed gabinetem pedagoga szkolnego.

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43